nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden


PC SQUARE HELPDESK ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
PC Square, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een
Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor
de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen
te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en
zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere
voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van
één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die
niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van
deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding
vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker
niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de
Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de
Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan
nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien
de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera,
wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan
het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven
nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert evenmin wanprestatie van
Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond
om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht
komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de
overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan
is Gebruiker onder navolgende omstandigheden
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook
wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een
wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan
Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op
Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de
Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, gerechtigd is de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit
te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering
langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en
tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de
Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan
worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij
toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit
artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij
uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl
de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de
Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe
te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan
de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal
de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten
ter zake van de omvang van deze kosten. De
Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te
voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van
de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd
met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal
aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een
rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke
rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de
Wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij
gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Wederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op.
6. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
De Wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de
overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van Gebruiker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1.
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
en de polis van deze verzekering op eerste verzoek
aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd
tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de
Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe
om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich
bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik
buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en of deze voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker
kan in dat geval andere garantie- en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt
voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de
aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen
anders zijn overeengekomen. Indien de door
Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die
door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van
de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen
alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien
een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit
uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag
of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden
ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden
waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval
of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die
partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden
na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden
gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in
dat geval ook gehouden tot afname en betaling van
de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen
zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,
dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit
de aard van de zaak of de overige omstandigheden
van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retoursontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker,
vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan
wel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan
Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover
aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker
anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond
is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de
zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder
dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2
BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of
zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker
bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op
feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren
verjaren door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit
in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Wederpartij over op
het moment waarop zaken in de macht van de
Wederpartij worden gebracht.
 
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij
gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter
kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 15 Wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de rechtsbetrekking met
Gebruiker.
2. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

 | Meer

PayPal Acceptatie Logo
Wij accepteren PayPal
Hoe PayPal werkt